Aabajitoon Mikwedamowin Miskwing - Sequencing Blood Memory
Aabajitoon Mikwedamowin Miskwing - Sequencing Blood Memory

Nibi gakina onji-bimaadizim. (The waters connect all.)

Nibi bimaadad. (Water is living.)

Nibiing wenji-bimaadizing. (Water holds life.)

Omiimiisi Anangoog - Mayfly Constellation
Omiimiisi Anangoog - Mayfly Constellation

Manidoonsag gidizhinoo’amaagonaanig imaa nibiing wenji-biinaagamik. (Insects show us where the waters are healthy.)

Giishpin eyaasigwaa manidoonsag, zanagadini wii-biinaagaminig nibi. (If insects are absent, the waters are in need of healing.)

Name Anangoog - Sturgeon Constellation
Name Anangoog - Sturgeon Constellation

Giganawendaamin nibi apii zayaagakiijig genawenimangwaa. (We tend to the waters when we tend to the plants.)

Mikinaak Anangoog - Turtle Constellation
Mikinaak Anangoog - Turtle Constellation

Imaa gibaakwa’iganing nibi nagaajiwan. (Dams stop the natural flow of the waters.)

Onji-bimaadizim imaa jiigi-ziibi. (Life lives on at the river's edge.)

Migizi Anangoog - Eagle Constellation
Migizi Anangoog - Eagle Constellation

Mitigoog omino-doodaanaawaa nibi bimijiwaninig. (Trees support the movement of the waters.)


Ojiig Anangoog - Fisher Constellation
Ojiig Anangoog - Fisher Constellation

Nibi ninganawendaamin apii genawendamaang iniw ziibiinsan imaa ogidaajiwan. (We take care of the waters when we take care of root systems upstream.)

Ajijaak Anangoog - Crane Constellation
Ajijaak Anangoog - Crane Constellation

Apii nagamong niningishkaag gegoo onji-izhiwebad nibi. (Sound vibrations impact the waters.)

Nimadwewetoomin iniw nagamowinan ji-noojimong. (We gift healing songs.)

Bebooniked Anangoog - Wintermaker Constellation
Bebooniked Anangoog - Wintermaker Constellation

Apii gichi-gisinaag, nibi wewebijiwan miinawaa ani-biinaagamin. (In the freezing cold, the waters turn and replenish.)

Aabajitoon Mikwedamowin Miskwing - Sequencing Blood Memory
Omiimiisi Anangoog - Mayfly Constellation
Name Anangoog - Sturgeon Constellation
Mikinaak Anangoog - Turtle Constellation
Migizi Anangoog - Eagle Constellation
Ojiig Anangoog - Fisher Constellation
Ajijaak Anangoog - Crane Constellation
Bebooniked Anangoog - Wintermaker Constellation
Aabajitoon Mikwedamowin Miskwing - Sequencing Blood Memory

Nibi gakina onji-bimaadizim. (The waters connect all.)

Nibi bimaadad. (Water is living.)

Nibiing wenji-bimaadizing. (Water holds life.)

Omiimiisi Anangoog - Mayfly Constellation

Manidoonsag gidizhinoo’amaagonaanig imaa nibiing wenji-biinaagamik. (Insects show us where the waters are healthy.)

Giishpin eyaasigwaa manidoonsag, zanagadini wii-biinaagaminig nibi. (If insects are absent, the waters are in need of healing.)

Name Anangoog - Sturgeon Constellation

Giganawendaamin nibi apii zayaagakiijig genawenimangwaa. (We tend to the waters when we tend to the plants.)

Mikinaak Anangoog - Turtle Constellation

Imaa gibaakwa’iganing nibi nagaajiwan. (Dams stop the natural flow of the waters.)

Onji-bimaadizim imaa jiigi-ziibi. (Life lives on at the river's edge.)

Migizi Anangoog - Eagle Constellation

Mitigoog omino-doodaanaawaa nibi bimijiwaninig. (Trees support the movement of the waters.)


Ojiig Anangoog - Fisher Constellation

Nibi ninganawendaamin apii genawendamaang iniw ziibiinsan imaa ogidaajiwan. (We take care of the waters when we take care of root systems upstream.)

Ajijaak Anangoog - Crane Constellation

Apii nagamong niningishkaag gegoo onji-izhiwebad nibi. (Sound vibrations impact the waters.)

Nimadwewetoomin iniw nagamowinan ji-noojimong. (We gift healing songs.)

Bebooniked Anangoog - Wintermaker Constellation

Apii gichi-gisinaag, nibi wewebijiwan miinawaa ani-biinaagamin. (In the freezing cold, the waters turn and replenish.)

show thumbnails